قسمت دوم پاسخ خودآزمایی های درس زبان فارسی (3) رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

خود آزمايي درس یازدهم (بازگرداني و بازنويسي)

1-     الف) اگر تو هوشمندي به معني توجه كن زيرا كه ظاهر و لفظ به جاي نمي ماند بلكه معني حقايق معنوي پايدار است .

ب) من از روييدن خار بر سر ديوار دانستم كه ناكس با اين بالانشيني ها ( مقام ها ) كس نمي گردد.

مصراع دوم :  كه  ناكس   كس    نمي گردد  بدين  بالانشيني ها

                  1       4      5             6           2           3

پ) اگر همواره خواستار موفقيت هستي راه و رسم بردباري را از مورچه بياموز.

ت) دوباره پلك دلم مي پرد اين ، نشانه چيست ؟ شنيده ام كه اين نشانه ي آمدن كسي به مهماني است .

مصراع دوم : شنيده ام   كه   مي آيد   كسي    به    مهماني

                       1          2          6         3        4        5

 

فعاليت 1 درس دوازدهم (نظام معنايي زبان )

سعيد كتاب را برد .(حمل كرد)                                 سعيد مسابقه را برد .(برنده شد)

سعيد خوابش برد .(بيهوش شد)                                سعيد آبرويش را برد .

 فعاليت 2،

تفاوت دومصراع

1.      معني بيت: بيت اول وقتي ازخدا شدي(به خدا روي آوردي)همه چيز ازآن تو خواهد شد ( همه چيز به تو روي

مي ‌آورد). بيت دوم وقتي ازخدا برگشتي(روي برگرداندي )همه چيزازتو برمي گردد و به تو پشت مي كند.

2. معني : فعل گشتن درمصراع اول به معني شدن (روي آوردن ) است و در مصراع  دوم برگشتن (روي برگرداندن ، دور و جداشدن ) است .

3.      آهنگ : در مصراع اول آهنگ، افتان و در مصراع دوم، خيزان است .

4.      درنگ : درمصراع اول بين«چيز» و« از» درنگ لازم نيست ولي درمصراع دوم بين «چيز»و «از» درنگ لازم است .

5.      تكيه : در مصراع اول تكيه ي فعل «گشت » بر هجاي اول (گشتي) و درمصراع دوم تكيه بر هجاي دوم «تي» است . و در مصرع دوم فعل « گشت » بايد با كشش خوانده شود .

 

 

فعاليت 3 ،

 

قديم

جديد

 

 

دستور[1]

وزير، فرمان ، اجازه

دستور زبان فارسي (فرمان )‌

ب

تحول معنايي

ركاب

حلقه مانندي فلزي كه دردو طرف زين مركوب آويزند و به هنگام سوار شدن پا را در آن كنند .

قسمتي از ماشين كه براي سوار شدن بر آن پا مي گذارند ، ركاب دوچرخه

ت

با حفظ معني قديم معني جديد پذيرفته است

تماشا

راه رفتن

نظاره كردن ، گردش كردن

ب

تحول معنايي

كثيف

متراكم ، داراي جرم

آلوده و ناپاك

ب

تحول معنايي

رعنا

دراز و احمق ، ابله ، خود پسند

زيبا و خوش اندام

ب

تحول معنايي

ديوار

جداري دراطراف خانه وزمين

جداري در اطراف خانه وزمين

پ

معني يكسان است

سفينه

كشتي

فضا پيما

ب

تحول معنايي

قوس

كمان

خط خميده

ب

تحول معنايي

كرسي

تخت حكومت ، مركز حكومت

چهار پايه كه آتش زيرآن مي گذارند ولحاف روي آن قرا مي دهند، صندلي

ب

تحول معنايي

سپر

ابزار جنگي

سپر ماشين

ت

با حفظ معني قديم معني جديد پذيرفته است

زين2

زين اسب ، ابزار جنگي

(زين دوچرخه ، زين اسب )

ت

 با حفظ معني قديم معني جديد پذيرفته است

دستار

سربند ، دستمال

        ـــــــــــــــــــــ

الف

کاربرد ندارد

جامه  

لباس ، پارچه ، بستر و فرش

لباس

پ

معني يكسان است

 
 خود آزمايي درس دوازدهم

1-    نزاجا: نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

نهاجا: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

اتكا: اتحاديه تعاوني هاي كاركنان ارتش   یا    اداره تداركات كاركنان ارتش

هما: هواپيماي ملي ايران

2-    پوش : پوشه ، پوشش، پوشاك ،كف پوش ، روپوش                      نوش : نوشابه ، خوش نوش ، نوشين / كوش: كوشش ، كوشا ، سخت كوش

3-     

لغت

قديم

جديد

شوخ

چرك

مزاح

سوگند

گوگرد ، سودسوز آور

قسم

حوصله

چينه دان

صبر

پيكان

نوك تيزِ فلزي تير

نوعي ماشين

سياست

تنبيه

سياست

 

4- خوي : عرق / انگبين : عسل / بابزن : سيخ كباب / پزوپزن : غربال / درزي : خياط / چخيدن : ستيزه كردن 

5- هوش بري ، يادمان ، گفتمان ، كالبدشناسي ، تورم ، يارانه ، رايانه ، آسيب شناسي ، بسامد

6- سكّو، ملّاي روم ، معلّم، ابهت ، دكّان ، جادّه ، ضالّه ، خاصّيت

 

درس سیزدهم (گروه اسمي ) فعاليت 1

1-    صفت اشاره : اين درخت بلند است                                              آن كتاب را بردار.

2-    صفت پرسشي: كدام كتاب را بردي ؟                                          چه ساعتي به خانه مي آيي؟

3-    صفت مبهم : هيچ انساني بي نياز از فرهنگ نيست                        همه چيز را خدا آفريده است .

4-    صفت شمارشي اصلي  : دو كتاب از قفسه برداشتم .                      سه قلم خريدم .

5-    صفت شمارشي(ترتيبي) : كتاب فيزيك دردومين رديف است .             به سومين كلاس برويد .

6-    صفت تعجبي : چه باغ زيبايي!                                                             عجب دانش آموزپرتلاشي !

7-    صفت عالي: بزرگترين اثر حماسي ايران ، شاهنامه فردوسي است .

8-    شاخص: سيد محمد حسين بهجت متخلص به شهريار است .               آقامحمد به خانه رفت . 

فعاليت 2

خود شما             داناي راز             استقبال باشكوه                    وابسته پيشين                افزودن شكر

خود آزمايي درس سیزدهم ،

1-    حر، قرن ، دليل ، فرقه ، تحفه ، مصيبت، نابغه

2-    مجانين/ طلاب،كبار، وكلا، اوصيا،( امروز واژه «طلبه» در معني مفرد به كار مي رود و جمع آن «طلاب» است )

3-    خواهر :

1- شاخص : خواهر احمدي امروز غايب است .

2- هسته گروه اسمي : زينب خواهر زهرا آمد.

كدخدا :

1- شاخص: كدخدا صفر، به روستا برگشت .

2- هسته گروه علمي : او كدخداي روستاي علي آباد است .

4-    باغْبان                 مْستمُند                  ا‎ُستوار                دودْمان             يادْگار

      باغٍبان                مْستَمُند                  اُستوار                 دودِمان               يادِگار

5-    معطوف: عطار ، شاعر و عارف معروف قرن هفتم است .

بدل : كيومرث صابري ، طنزپردازمعاصر ،مدير هفته نامه گل آقا بود  .

تكرار: من او را ديدم او را .

 

خود آزمايي درس چهاردهم ( آشنايي با نوشته هاي ادبي ) 

1-    تكليف دانش آموزان است .

2-    تكليف دانش آموزان است .

3-    جيغ زنان                       رد كرد                       پنهان                          زل زد

حركت مي كرد                مي ماليد                        توي                            سريع

 

فعاليت 1 ، درس پانزدهم (گروه اسمي (2) )

كفش : جفت ، لنگه

جوراب : جفت ، دوجين

تخم مرغ : عدد، شانه ، كارتن ، كيلو ، تا

نخود و لوبيا : كيلو ، من ، تن

كاغذ: ورق ، برگ ، بند

كتاب : جلد ، تا ، نسخه

 

فعاليت 2،

نقش هاي اصلي

1-    نهاد: غلامحسين يوسفي ، در مشهد ولادت يافت .

2-    مفعول : الب ارسلان ، امپراتور روم را اسير كرد .

3-    متمم فعل : علي (ع) با دشمنان دين جنگيد.

4-    مسند: چشمه روشن ، كتابي ارزشمند است .

نقش هاي تبعي

1-    معطوف : سعدي ، كتاب گلستان و بوستان رانوشت.

2-    تكرار: احد به خانه رفت به خانه .

3-    بدل : سعدي ، مؤلّف گلستان ، در قرن 7 مي زيست .

نقش هاي وابسته

1-شاخص: دكتر غلامحسين يوسفي ، مؤلّف كتاب ارزشمند «ديداري با اهل قلم » است .

2- صفت : دهخدا ، نويسنده و دانشمند معروف قرن چهاردهم است .

3-مضاف اليه : مادر خشايارشاه ، دختر كوروش بود .

4-متمم اسم : او در نقاشي مهارت دارد .

5 - قيدمسند : پدرش بسيار به داستان علاقه مند بود .

نقش هاي وابسته ي وابسته:

1-    صفت صفت : لباس او سبز روشن است .

2-    مضاف اليه مضاف اليه : پاكستان از كشورهاي همسايه ايران است .

3-    مميز: دوجلد كتاب خريدم .

4-    قيد صفت : خسرو آوازي بسيار خوش داشت .

5-    صفت مضاف اليه : شاخه ي اين درخت بسيار بلند است  .

 

فعاليت 3 ،

1-    زهرا به اين درس خيلي علاقه دارد.  ← علاقه به اين درس

2-    او به كتابش نياز دارد . ←نياز به كتابش

3-    او در نقاشي مهارت دارد . ←مهارت در نقاشي

4-    او بر اعصابش تسلط دارد .← تسلط بر اعصاب

5-    خبرنگار با رئيس مجلس مصاحبه كرد .← مصاحبه با رئيس مجلس

6-    رستم با اسفنديار دشمني نداشت .← دشمني با اسفنديار

7-    از دروغگو نفرت دارم .← نفرت از دروغگو

* متمم اسم ، بعضي مواقع پيش از اسم خود و بعضي مواقع بعد از آن مي آيد، ولي در نثر معيار امروز اغلب        متمم هاي اسم ، پيش از اسم خود قرار مي گيرند، مانند مثالهاي بالا.

بحث درباره ادبيات خوب است / يكي از بزرگان گفت …( متمم اسم بعداز خود واقع شده است )

خود آزمايي درس پانزدهم

1        1- امروز، مركز توزيع كتاب ، بسته است .                 1- مركز توزيع كاغذ ، در بازار است .

          2- غرفه هاي نمايشگاه كتاب ، CD مي فروشد .             2- كارخانه ي توليد كاغذ،دركجاست ؟

كتاب    3- رنگ كاغذ كتاب، مناسب نيست .               كاغذ     3- ماشين حمل كاغذ ، به شيراز آمد.

               4- ديوار نمايشگاه كتاب ، به رنگ سفيد بود .         4- پيشنهاد خريد كاغذ را به او دادم .

               5- اندازه كاغذ اين كتاب ، بسيار كوچك است .

                 6- تصويرهاي صفحه ي كتاب ، زيبا است .

2- قانون  نانوشته                 دستگاه  قضايي                           كرسي  استادي     ادبيات

        صفت مفعولي                       صفت نسبي                             مضاف اليه     مضاف اليه

 

 ديوار بلند باغ                                         شش      دستگاه دوربين فيلم برداري      نو

             مضاف اليه                    صفت شمارشي    ممیز     هسته  مضاف اليه    صفت بياني

3- خَرمن ، خٍرمن / مُداد ، مٍداد / نَماد ، نُماد / كٍرامت ، كَرامت

4-    تكليف دانش آموزان است .

5-    افتخار       به دوستي       با دانايان ،       افتخار   واقعي     است .

        نهاد     متمم اسم (نهاد)     متمم متمم           مسند     صفت       فعل

 

خود آزمايي درس شانزدهم

1-    تكليف دانش آموزان است .

2-    تكليف دانش آموزان است .

3-    غٍره مشو ،متَمِم فعل ، مصاحٍب خوب ، مُصوُت كوتاه ، مضافٌ اِليه

 

فعاليت 1

اسم ساده مثل فعل ساده گسترش پذير ست . مثل گل سرخ ← گل هاي سرخ ولي در اسم غير ساده مثل فعل غير ساده ،گسترش پذير نيست و نمي توان در ميان اجزاي تشكيل دهنده ي آن هيچ تكواژي قرار داد . مثل : خوش نويس ، كتاب خانه ← خوش نويس ها ، اين خوش نويس ها ، خوش نويس ممتاز و نمي توان گفت ← خوش ها نويس ، خوش اين نويس ، خوش كدام نويس ها ، خوش ممتاز نويس .

 

فعاليت 2

مادر شوهر ، كرايه تاكسي ، آب پرتقال ، خيار شور، زن دايي ، پسر عمو، چلوخورشت

 

خودآزمايي درس هفدهم

1-     

*كلمات مركبي كه جاي هسته و وابسته عوض شده است :

گل خانه ← خانه گل                  پيرزن ← زن پير             پيرمرد← مرد پير               دل درد ← درد دل               گلاب← آب گل                      جوانمرد← مرد جوان             كارنامه← نامه كار            دانشسرا← سراي دانش  سيلاب←آب سيل                   كارخانه←خانه كار    

*كلمات مركبي كه جاي هسته و وابسته عوض نشده است فقط نقش نماي اضافه از بين رفته است :

آلو بخارا ← آلوي بخارا            صورت حساب ← صورتِ حساب                         چوب لباس ← چوبِ لباس  

قد بلند ← قدِ بلند                       صاحب خانه ← صاحبِ خانه                                 ليموعماني ← ليموي عماني   جا مدادي ← جاي مداد             زير دستي← زيرِ دستي

2- الف )

- كتاب فروش← كسي كه كتاب را مي فروشد .

- دانشجو← كسي كه دانش را مي جويد .

- دانش آموز كسي كه دانش را مي آموزد .

- دادخواه ← كسي كه داد را مي خواهد .

- جنگجو ← كسي كه جنگ را مي جويد .

- دل شكن ← كسي كه دل را مي شكند .

- دل ربا كس كه دل را مي ربايد.

- حق گو← كسي كه حق را مي گويد .

ب )

- سيه دل ← كسي كه دل سيه دارد .

- سفيد بخت كسي كه بخت سفيد دارد .

- شادكام ← كسي كه كام شاد دارد .

- نكونام ← كسي كه نام نيكو دارد .

- زيبا رو← كسي كه روي زيبا دارد .

- خوش نيت ← كسي كه نيت خوش دارد .

- كند ذهن ← كسي كه ذهن كند دارد.

- كج خلق ← كسي كه خلق كج دارد.

3- تكليف دانش آموزان است .

 

خود آزمايي درس هجدهم

1-    نشان دار : دارالحكومه ، دارالتوليه ، بين المللي ، من البدو الي الختم، لغايت ، عظيم الجثه ، قليل البضاعه ، مسلوب الاراده

بي نشان : سخاوت

2-    هر دو دخيل، نشانه دار ، عربي و قيدند.

مع الوصف (با اين همه ، با آن كه ، با اين كه ، با اين وصف ) براي توصيف به كار مي رود .

مع الاسف (با تأسف، دردا، دريغ) به هنگام تأسف و پشيماني به كار مي رود .

3-    گزينه د ، زيرا قابليت ها وامكاناتي از گذشته در زبان داريم كه بايد حداكثر استفاده را از آن ببريم و گنجينه ي واژگاني را غني سازيم .

از طرف ديگر «بسياركم» فارسي است و كاربرد آن بهتر است .

«به ندرت » نيمي عربي ونيمي فارسي است و كاربرد آن غلط نيست .
«ندرتاً» عربي نشانه دار است . در حد اعتدال مي توان از آن استفاده كرد.

خود آزمايي درس نوزدهم

1-    تكليف دانش آموزان است .

2-    تكليف دانش آموزان است .

3-    تكليف دانش آموزان است .

4-     مشتق : گلزار ، گلدان ، گلستان

ساده : گلشن (چون «شن» زايا نيست )

مركب : گلنار ، گلاب ، گل ساز ، گلاب پاش ، گل شهر ، گلدار، گل پوش ، گل بوته

مشتق مركب : گل دوزي

تركيب اضافي : ساقه ي گل ، بوته ي گل

تركيب وصفي : گل زيبا

 

خود آزمايي درس بيستم

افشانه← افشان (بن مضارع) + ه (پسوند) ← اسم مشتق     نمودار ← نمود(بن ماضي) + ار(پسوند) ←اسم مشتق

كارانه ← كار(اسم)+انه(پسوند) ← اسم مشتق                   بيچاره ← بي(پيشوند) + چاره(اسم) ← اسم مشتق                    سبزه زار ← سبز(صفت)+ ه( پسوند)+ زار(پسوند) ← اسم مشتق

سيمينه ← سيم( اسم) + ينه (پسوند) ← صفت مشتق

1-    باادب :

        پيشوند:او دختر با ادبي است .

        حرف اضافه :او با ادب و علم ، همه را شيفته ي خود كرد .

بي نام :

        پيشوند:آن ها سربازان بي نام ونشان بودند .

       حرف اضافه :شروع هر كار بي نام خدا ( ناحق است ) . پسنديده نيست .

بي كار :

        پيشوند: جوانان بي كار زودتر گمراه مي شوند .

       حرف اضافه : بيكاروفعاليت امكان اداره امور زندگي نيست .

باهنر:

       پيشوند: او هم ،‌ باهنر و هم تحصيل كرده است .

      حرف اضافه : او باهنر خود به جامعه خدمت مي كند .

3-

       q          خشم + گين ← خشمگين                              سهم + گين ← سهمگين

       q          گوش + ه ← گوشه        لب + ه ← لبه     چشم + ه← چشمه   دهان + ه← دهانه         تيغ +ه← تيغه

       q          نا+ بينا← نابينا               نا + شنوا ← ناشنوا                   نا+ دان ← نادان

4-

مان : سازمان ،گفتمان ، يادمان ، ساختمان

كده : دانشكده ، دهكده ، هنركده ، ميكده

ناك : دردناك ، سوزناك ، سهمناك ، وحشتناك

سار: چشمه سار ، كوهسار، شاخسار

وش : پريوش ، مهوش

ديس : طاقديس ، تنديس ، گلديس

5 – پنج كلمه مثال بزنيد كه فرآيند واجي كاهش در آن ها صورت گرفته باشد : دسبند ، ماست بند ، پستچي ، امضا  شيرافكن ( شيرفكن )

 

خود آزمايي درس بيست و یکم

1-    ايجاد ارتباط(براي انتقال پيام)  : من درس خوانده ام / فردا مدرسـه تعطيل است / دوست شما فردا از مسافرت مي آيد / صبح بخير / كمك مي خواهيد /

محمل انديشه : سنگ فاقد روح است / روح يك پديده الهي است و اثبات آن تنها به ياري وحي ممكن است .

حديث نفس : (خطاب به خود) بايد امشب بروم / نبايد بترسم / بايد عجله كنم /

آفرينش ادبي : شكوفه ي دل با نسيم محبت ، گريبان چاك مي كند / هرچه نيايد دلبستگي را نشايد (هر جمله ادبي يك آفرينش ادبي ايجاد مي كند)

     گويند روي سرخ تو سعدي كه زردكرد                               اكسير عشق برمسم افتاد و زر شد

2-    ايجاد ارتباط ، زيرا برقراري هرگونه مناسبات اجتماعي ، انتقال پيام ،ايجاد ارتباط، هم حسي، هم دلي و هم زباني با ديگران در مسائل اجتماعي از طريق ارتباط كلامي صورت مي گيرد.

يا زيرا زبان يك پديده قانون مند اجتماعي است كه براي اطلاع رساني ، ايجاد هم حسي ، هم زباني و هم دلي به كار مي رود .

3-     انسان تنها موجودي است كه فكر مي كند و سخن مي گويد و از اين طريق معلوم مي شود بين فكر وزبان ارتباط عميقي وجود دارد. زبان «تكيه گاه انديشه »است يعني به خاطر وجود زبان است كه انسان قادر به انديشيدن است اگر انسان از زبان بي بهره بود نه مي توانست تفكر كند ونه مي توانست علمي به دست آورد و نه مي توانست علم خود را به ديگران منتقل كند . اغراق نيست اگر گفته شود بدون زبان حيات انسان بر روي زمين ناممكن بوده است .

4- گ: ستارگان ، بندگان ، بچگي ، بچگانه                       همزه: خانه اي ، نكته اي

ج: سبزيجات ، ميوه جات                                                 و: ابروان ، آهوان ، زانوان

ك: نياكان ، پلكان                                                          د: بدين ( به اين )، بدان (به آن )

هـ : بهش ( بـِ ـِـ ش)

 

خودآزمايي درس بيست و دوم

1-    تكليف دانش آموزان است .

2-    تكليف دانش آموزان است .

3-    اشكم = شكم / گنبز= گنبد/ رُمبيدن = خراب شدن / الشتي = لاغر ـ زشت / پرچل = كثيف /

4-    الف ) روي آوردن به ادبيات معاصر از اوايل دوره ي مشروطه آغاز شد.

ب) تم هنگام بازگشت به كلبه و طي ساعات كار همواره براي دل جوي كردن از ضعفا ونوميدان و تسلا بخشيدن به آن ها وسيله اي مي يافت .

پ) حساب اسفنديار از حساب گشتاسب جداست . جدا از حساب گشتاسب است .

ت) گذشتن از سرآن همه دوستي ها آسان نيست .

ث) او به طبيعت  نگريست .

ج) دانش آموزان از امكانات تحصيلي خود استفاده مي كنند.← استفاده از امكانات

چ) به مدير مدرسه مراجعه كردم .

ح) نگاهش لبريز از محبت است .

خ) او از دشمن مي ترسيد.  ( متمم فعل )

د) اين سخنان را از زهرا  شنيدم .  ( متمم فعل )

ساختمان واژه 3

فعاليت درس بيست و چهارم

1-    بن ماضي وند+ بن ماضي:داد و ستد، زدو خورد، نشست و برخاست ، ديدو بازديد، رفت و آمد، گفت و شنيد

2-    بن مضارع + وند+ بن مضارع: گيرو دار ، پرس و جو ، خواب وخور

3-    بن ماضي + وند + بن مضارع : پخت وپز، زدو بند، گفت و گو، خريد و فروش

 

فعاليت 2

قيد: سراسر،  سرتا پا، دوشادوش  ، دست به دست  ، قدم به قدم، برابر

اسم : تخت خواب  ، رخت خواب              

  قيد صفت  : گوش به زنگ ، دست به عصا، روبه رو، قلم به دست ، مالامال

  اسم قيد : شانه به سر                   اسم :مرگ و مير  ، كشت وكشتار، آموزش و پرورش                       صفت : رنگ به رنگ

 

فعاليت 3

براي شناخت نوع كلمه بايد به كاربرد واژه در جمله توجه كنيد .

ناهماهنگي ← اسم                   ناراحتي← اسم          بي نظمي← اسم                ناشكيبا← صفت – قيد   نايافتني ← صفت                     نخواندني← صفت             نسنجيده ← صفت – قيد     بي ادبي← اسم               هماوازي ← اسم                      كشتارگاه ← اسم               ناشكري ← اسم                 دانشگاه ← اسم    

 بي مسئوليتي ← اسم                  همكاري← اسم               ناشنوايي← اسم                 ستايشگري← اسم   توانگري← اسم                          نابينايي← اسم         ناخوانا← صفت – قيد          همرهي← اسم

خود آزمايي درس بيست و چهارم

1-

واژه

تجزيه نخست

تجزيه دوم

تجزيه سوم

ناشكري

ناشكر + ي

نا + شكر

 

نامردمي

نا+مردمي

 مردم + ي

 

كشتارگاه

كشتار+ گاه

كشت + ار

 

بي سروساماني

بي سروسامان + ي

بي + سرو سامان

سر+ و + سامان

هم دردي

هم درد+ ي

هم + درد

 

سنجيده

ن + سنجيده

سنجيد + ه

سنج + يد

هنر آموزي

هنر آموز + ي

هنر + آموز

 

همكاري

همكار + ي

هم + كار

 

پروار بندي

پرواربند + ي

پروار+ بند

 

دل بستگي

دل بسته + گي

دل + بسته

بست + ه

ده توماني

ده تومان + ي

ده + تومان

 

دل دادگان

دل داده + گان

دل + داده

داد + ه

دانشجويان

دانشجو + يان

دانش + جو

دان + ش

  2-

واژه

تكواژ

صامت ها

تعدا د واج

ناشكري

نا + شكر+ ي

نـ ،ا، شـ ،  ـُـ ، كـ ، ر، ي

7

كشتارگاه

كشت + ار + گاه

ك ، ـُـ ، ش ،تـ ، ا، ر، گـ  ،ا، ه

9

نامردمي

نا + مردم + ي

ن ،ا، مـ ،ـَـ ،ر ،د، ـُـ ،مـ ،ي

9

بي سروساماني

بي + سر+و+ سامان + ي

ب ،ي، س، ـَـ ، ر، و، س ،ا، م، ا ،ن، ي

12

هم دردي

هم + درد+ ي

هـ ،ـَـ ،م،  د ،ـَـ ، ر، د،  ي

8

3- تكليف دانش آموزان است .

                                                                                            

                                                                                            [1] -از اين نظر كه معني قديم خود را از دست داده (اجازه و وزير) و معني جديد( دستور زبان) پذيرفته است ، تحول معنايي«ب» يافته است . و از نظر اين كه هم در قديم و هم درجديد به معناي «فرمان» است مي تواند جزء گروه «ت» هم به حساب آيد ولي صحيح تر همان «ب » تحول معنايي است .

2 – زين : در معناي «ابزار جنگي » معناي خود را از دست داده است و معني جديد پذيرفته است جزء«ب» مي شود .

نوشته شده توسط امير حسن مغيث  در ساعت 5:53 | لینک  |